Refund policy

ELÁLLÁS JOGA

A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Elállás esetén a Vásárlónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon Szolgáltató részére az alábbiak szerint:

személyesen a "Grinder Premium fitness & coffee shop" 1027 Budapest Frankel Leó út 7. alatti üzletébe.

Elállási jogra jogosult Vásárló alatt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja alapján meghatározott fogyasztót kell érteni „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”

Az elállás akkor tekinthető határidőben érvényesítettnek, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően közli és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) visszajuttatja Szolgáltatónak a fentiek szerint, igazolt módon.

Ha a Vásárló nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Szolgáltató nem köteles megtéríteni. Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jog gyakorlása céljából Fogyasztó használhatja a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintát, mely a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor  linken érhető el.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a Szolgáltató a postára adás időpontját veszi figyelembe.

A Szolgáltató minden esetben e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót az elállási nyilatkozatának ügyintézésével kapcsolatban.

Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100 % is lehet.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083

  1. PANASZKEZELÉS RENDJE

 A webáruházunk célja, hogy a Vásárló valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett tudja Szolgáltató teljesíteni.

Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi módokon és elérhetőségeken terjesztheti elő.

 Írásban:

  • postai úton (1027 Budapest Frankel Leó út 7 - Grinder Premium fitness & coffee shop.);
  • elektronikus levélben ;
  • a vásárlók könyvébe tett írásbeli panasszal nyitvatartási időben.

Az írásbeli panaszokat a Szolgáltató a jogszabályban előírt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Írásbeli panaszként kezeljük a fenti elérhetőségre küldött leveleket is. Üzleteinkben a fogyasztók számára mind a vásárlók könyvébe, mind más formátumban leadott írásbeli kifogásokat is panaszként kezelünk. A szóbeli panaszokat a Szolgáltató lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, s amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet lehetőség szerint a fogyasztó egyetértése mellett véglegesíti és egy példányát a fogyasztónak átadja papír alapon, vagy elektronikus úton (e-mail). Amennyiben ez utóbbi nem lehetséges, akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a szóbeli panaszra adott válasszal egy időben küldi ki – legkésőbb a panasz beérkezésétől számított 30. napon.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva

Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: Vásárló 2017. január 1-jétől panaszával a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségről bővebb tájékoztatás: http://jarasinfo.gov.hu/.

Békéltető testületek elérhetőségei a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ címen  találhatóak.

E-mail címe: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap címe: https://www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

Bírósági eljárás kezdeményezése

Online vitarendezési fórum igénybevétele

Tájékoztatjuk a kedves Vásárlót az online vitarendezés igénybevételéről.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.